Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

PhDr. Renáta Jurčíková

Speciální pedagožka, odborný garant projektu

Zabývá se diagnostikou dětské zralosti, procesem vývoje a vhodností možností, vnímání vzdělávacích potřeb dítěte a vytváření vhodných podmínek dětí ve vzdělávacím procesu (MŠ, ZŠ). 

V Centru pro rodinu MÁTE NA VÍC působí jako odborný garant a pravidelně školí tým našich pečujících osob, asistentek, lektorek, spolupracovníků a dobrovolníků.

Vzdělání

PŘEHLED O ODBORNÉ PRAXI V OBORU

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • VŠ – Pedagogická fakulta MU Brno,

Obor/specializace:

 • speciální pedagogika/logoped a surdoped

Praxe:

 • od 1990 rezort zdravotnictví,
 • od 2002 rezort školství: MŠ a ZŠ Břeclav – speciální školství, PPP Břeclav, PPP Brno, ZŠ Břeclav

Poradenská činnost:

 • od roku 2011 soukromé speciálně-pedagogické a logopedické poradenství
 • diagnostická a terapeutická práce individuální, skupinová
 • metodická práce a vedení, tvorba IVP, PLPP
 • v rámci konzultací participace se zákonnými zástupci
 • edukační a reedukační práce individuální a skupinová s dětmi/žáky s vývojovým oslabením, ADHD, ADD a jejich zákonnými zástupci

Lektorská činnost:

 • přednáškové semináře pro MŠ, ZŠ (1.a 2.stupeň) v rámci aktivit projektu MAP v ORP Břeclav,
 • přednáškové semináře pro VIM Brno (Vzdělávací institut pro Moravu – SSŠ Brno),
 • přednáškové semináře pro NIDV Praha v projektu APIV,
 • konzultační semináře pro učitelky MŠ v jejich zařízení.

Rozšiřování kvalifikace:

 • Artefiletika a muzikoterapie aneb umění zážitku: SSŠ Brno, DVPP
 • Budoucí školní úspěšnost předškoláka: DVPP Přerov
 • Praktické metody logopedie zaměřené na vývojovou dysfázii Mgr. Lada Nekvapilová
 • Praktické využití logopedie ve školách: Mgr. Lada Nekvapilová
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi: Mgr. Pavla Bubeníčková
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi absolvování supervize: Mgr. Pavla Bubeníčková
 • Moveterapie I. II.III: PhDr. Tamara Cenková
 • Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku: PaedDr. Hana Krojzlová
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v předškolním věku: Mgr. Stanislava Emmerlingová
 • Význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte: Mgr. Stanislava Emmerlingová
 • Možnosti a limity využití AAK: Mgr. Lucie Laudová
 • Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace: Pohybem se učíme, PhDr. Marja Volemanová PhD.
 • Kurz neuro-vývojové stimulace ve školní praxi: Pohybem se učíme, PhDr. Marja Volemanová PhD.
 • Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ: Mgr.et Mgr. Helena Plitzová
 • INPP školní intervenční program: MUDr. Ivan Juráš
 • Poruchy autistického spektra u dítěte předškolního věku: PhDr. Jana Petrášová
 • Odchylky v motorickém vývoji dítěte a jejich vliv na vznik LMD a SPU: Mgr. Stanislava Emmerlingová
 • Opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie: Mgr. Lucie Laudová
 • Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka – dg. a terapie: PhDr. Zuzana Jandová
 • Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka – logopedická diagnostika a terapie: Mgr. Alexandr Bednář
 • Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina: ALŠ Brno
 • Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS): Mgr. Pavel Traspe
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní pro ŠPZ s rozšířeným rozborem psychometrických vlastností testu: Mgr. Jiřina Bednářová
 • Signály SPU na počátku školní docházky (test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky): PaedDr. Daniela Švancarová
 • Bilaterální integrace: Dr. Andrew Dalziell, PhD
 • Diagnostika školní připravenosti: Mgr. Jiřina Bednářová
 • Diagnostika míry školní připravenosti, užívání Maters – mapujícího testu školní připravenosti: Mgr. Helena Vlčková
 • Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ: Mgr. Jitka Manová a lektoři NIDV
  Komunikace a rodina: Mgr. Andrea Cibulková
 • Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMP: PaedDr. Petr Hanák Ph.D
 • IVP a PLPP v předškolním a v základním vzdělávání: Mgr.Ing. Renata Votavová
 • Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob: PhDr. Pavla Cimlerová