Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Stanovy spolku Máte na víc, z.s.

Členové Členské schůze, se dne 25.10.2019 na 1. výroční Členské schůzi spolku dohodli na rozšíření činností spolku, změnu jeho jména, změnu systému orgánu společnosti a znění těchto stanov následovně:

Čl. I.
Název, forma a sídlo, povaha a obvod působnosti spolku

 1. Spolek Máte na víc, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Spolku je umístěno na adrese: Nám. T. G. Masaryka 11/9, 690 02 Břeclav.
 2. Spolek je založen jako dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení osob s bydlištěm na území České republiky, které sdružuje osoby se zájmem o cizí jazyky, jejich výuku a procvičování, s cílem rozšířit a prohloubit si znalosti cizích jazyků za účelem úspěšného absolvování studia, složení některé z jazykových zkoušek či certifikátů a také za účelem zlepšení možnosti uplatnění se na trhu práce díky kvalitním znalostem cizího jazyka nejen v příhraničních oblastech s německy mluvícími zeměmi, ale po celé České republice. Na základě podnětů a požadavků současných členů a obyvatel Břeclavi a okolí a následným průzkumem mezi stávajícími a potencionálními členy se spolek zaměřuje i na tyto další oblasti:

  – vzdělávání a osobní rozvoj v různých oblastech pracovního a společenského života,

  – pomoc a podporu rodinám dětí se specifickými vývojovými poruchami učení, řeči,

  – chování, s vývojovou dysfázií, ADHD, poruchami pozornosti, poruch, a ostatními vývojovými poruchami,

  – podpora a studia cizích jazyků,

  – podpora a organizování mimoškolního vzdělávání osob všech věkových kategorií

  Spolek je určen pro děti předškolního a školního věku, mládež a studenty středních a vysokých škol, dospívající a dospělé, seniory, tedy pro všechny věkové kategorie. Spolek nenahrazuje lékařkou ani jinou odbornou péči.

 3. Spolek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a neziskových organizacích, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

Čl. II
Základní účely a formy činnosti spolku

 1. Účelem spolku je sdružování osob za účelem:

  – Dalšího vzdělávání a osobního rozvoje v různých oblastech pracovního a společenského života formou pořádání workshopů, kurzů, školení, online kurzů, seminářů a webinářů.

  – Zajišťování a pořádání akcí zaměřených na přípravu členů na pracovní pohovory s cílem zlepšit jejich možnosti uplatnění se na trhu práce.

  – Pořádáním vzdělávacích akcí pro podnikatele a začínající podnikatele s cílem zprostředkovat jim nové znalosti a současné trendy v online i off-line podnikání, marketingu, účetnictví, tvorby osobní značky a jiných oblastech.

  – Podpory podnikání žen založením Klubu podnikatelek, který bude sdružovat podnikatelky a začínající podnikatelky s cílem jejich dalšího vzdělávání a osobního růstu, setkávání se, společného sdílení a spolupráce podnikajících žen a podporu nejen již podnikajících žen a také začínajících podnikatelek.

  – Výuky a rozšiřování znalostí cizích jazyků formou pořádání workshopů, kurzů, online kurzů, seminářů a webinářů. V neposlední řadě provozováním „Klubu Germanika“, zaměřeného na systematické, pravidelné procvičování a upevňování německého jazyka.

  – Pomoci a podpory rodinám dětí se specifickými vývojovými poruchami učení, řeči a chování, s vývojovou dysfázií, ADHD, poruchami pozornosti a ostatními vývojovými poruchami. Dále pak na organizování volnočasových aktivit a kroužků pro děti, trpící některou výše uvedenou poruchou a seminářů a workshopů pro jejich rodiče a pěstouny. Vedlejší činností, úzce související s hlavním účelem, je vydávání vlastních výukových materiálů to jak v elektronické, tak v knižní podobě.

 2. Posláním spolku je podporovat členy v systematickém a pravidelném zlepšování jejich znalostí a dovedností, sociální interakcí a smysluplném trávení volného času a tím zlepšit jejich možnosti uplatnění nejen v pracovním, ale i osobním a společenském životě. Motivovat členy k dalšímu sebevzdělávání a neustálému rozvoji své osobnosti a dosažení dobrých studijních a pracovních výsledků. Zvyšovat povědomí důležitosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, vzbudit zájem se vzdělávat a dále rozvíjet a naučit členy se pravidelně, systematicky a efektivně učit a získávat další informace.

  Dále pak pomáhat a podporovat rodiny dětí s výše uvedenými specifickými vývojovými poruchami a pomoci jim začlenit se do školních a mimoškolních aktivit a běžného života.

 3. Základního účelu a poslání hodlá spolek dosahovat především prostřednictvím těchto hlavních činností:

  a) organizováním seminářů, workshopů, školení a poradenskou činností na témata: podnikání, osobní rozvoj, výuka cizích jazyků, zlepšení uplatnění se na trhu práce, specifické poruchy učení, řeči a chování a jiné vývojové poruchy.

  b) organizováním konverzačních seminářů,

  c) organizováním workshopů na témata, týkající se německého jazyka, jeho výuky a používání v praxi, mj. také na témata pracovních pohovorů,

  d) pořádáním akcí na podporu vzdělání obyvatelstva a možnosti nalezení uplatnění ve firmách a společnostech v České republice i v zahraničí,

  e) pořádáním akcí na podporu vzdělávání dětí a mládeže za účelem dosažení vyššího vzdělání a zvýšení možnosti pozdějšího uplatnění se na trhu práce,

  f) seznamováním předškolních dětí s cizími jazyky

  g) poskytnutím možnosti se dále vzdělávat i některým znevýhodněným skupinám, jako například rodičům na mateřské a rodičovské dovolené a po rodičovské dovolené, rodičům dětí se specifickými vývojovými poruchami,

  h) poradenskou činností, týkající se podnikání a začátků podnikání,

  i) poradenskou činností, týkající se sebeprezentace na pracovních pohovorech,

  j) poradenskou a konzultační činností týkající se metod a forem studia,

  k) poradenskou činností v oblasti specifických vývojových poruch učení, řeči a chování

  l) zajištěním výuky cizích jazyků prostřednictvím kurzů a internetových kurzů,

  m) provozováním „Klubu Germanika“ za účelem systematického a pravidelného procvičování a upevňování německého jazyka.

  n) zřízením „Klubu podnikatelek“ za účelem sdružovaní podnikatelek a začínajících podnikatelek s cílem jejich dalšího vzdělávání a osobního růstu, setkávání se, společného sdílení a spolupráce podnikajících žen a podporu nejen již podnikajících žen a také začínajících podnikatelek.

  o) zahájením projektu „Školička Břeclav“ jako podpory a pomoci rodinám dětí se specifickými poruchami učení, řeči a chování s cílem pomoci jim se zapojit do běžného života, a to jak ve škole, tak i ve společnosti.

 4. Vedlejší hospodářskou činností je vydávání vlastních učebních pomůcek, materiálů, audio i video kurzů v knižní i online podobě.
 5. Shora definovaného účelu činnosti spolku bude dosahovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
 6. Spolek je založen za jiným účelem než podnikáním.

Čl. III
Členství ve spolku a vymezení práv a povinností člena spolku

 1. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku a splňuje podmínky pro vznik členství. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členství se dělí na:
  a) Řádné členství
  Řádným členem se může stát osoba, která splňuje tyto podmínky:
  – ke dni vzniku členství dosáhla věku 18 let,
  – zaplatí jednorázový členský příspěvek ve výši 10.000Kč.Řádné členství, vzniká dnem, kdy Předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemného projevu vůle směřujícího ke vzniku členství ve spolku (přihlášky) a uzavírá se na dobu neurčitou. O přijetí žadatele o řádné členství ve spolku rozhoduje Předseda spolku do 14 dnů od podání přihlášky.  Žadatel o výsledku rozhodnutí informován písemně.Řádnými členy se také mohou stát stávající členové Členské schůze Germanika, z. s., pokud o toto členství projeví zájem, bez výše uvedených podmínek. Pokud svůj zájem neprojeví podpisem těchto stanov, ruší se jejich členství, a členství ve spolku Máte na víc, z. s. nevznikne.

  b) Přidružené členství
  Základní – Členství vzniká automaticky podáním přihlášky na jakoukoliv akci, pořádanou spolkem (například kurz, workshop, seminář atd.) a zaplacením členského příspěvku ve výši poplatku za tuto akci. Členství zaniká ukončením konkrétní akce.

  Klubové – Členství vzniká automaticky podáním přihlášky do „Klubu Germanika“, „Klubu podnikatelek“ či jiného klubu vytvořeného spolkem, a zaplacením členského příspěvku a uzavírá se na dobu neurčitou. Členství je podmíněno řádným hrazením členského příspěvku. Výše příspěvku může být měněna rozhodnutím Předsedy spolku a členům je vždy nejméně měsíc předem dána na vědomí.

  VIP členství – Členství může být uděleno jakémukoliv členovi spolku, který se dlouhodobě a pravidelně zapojuje do aktivit spolku. O udělení rozhoduje Předseda spolku. Zánikem přidruženého členství zaniká i VIP členství.

  Čestné členství – Čestné členství může být uděleno pouze osobě starší 18 let, která se zasloužila o výjimečný rozvoj spolku. O udělení rozhoduje Členská schůze. Zánikem členství zaniká i čestné členství.

 3. Přihláška ke členství ve spolku musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  – jméno a příjmení žadatele,
  – druh členství, o které je žádáno,
  – e-mailové spojení,
  – v případě osob mladších 15 let jméno, příjmení, podpis zákonného zástupce a telefonické spojení na něj.
 4. Člen spolku je oprávněn zejména:
  a) účastnit se činnosti spolku,
  b) být pravidelně informován o dění ve spolku,
  c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.),
  d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,
  e) členové s řádným členstvím jsou oprávněni volit a být voleni do řídících orgánů spolku, ostatní členové jsou oprávněni účastnit se zasedání orgánů spolku s hlasem poradním.
 5. Člen spolku je povinen:

  a) respektovat rozhodnutí orgánů spolku, tyto stanovy, vnitřní řád spolku, jiná pravidla a obyčeje spolku,
  b) hradit členské příspěvky,
  c) plnit své závazky vůči spolku,
  d) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  e) sdělovat ke své osobě bez zbytečného odkladu změny údajů uvedených v přihlášce,
  f)  chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.

 6. Členství ve spolku zaniká:
  a) uplynutím doby v případě přidruženého základního členství;
  b) vystoupením ze spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena směřující k zániku jeho členství ve spolku. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení spolku;
  c) vyloučením, a to pro hrubé nebo opakované méně závažné porušení povinností člena spolku stanovených těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku; o vyloučení člena spolku rozhoduje Předseda spolku, členství zaniká dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku;
  d) proti rozhodnutí Předsedy spolku o vyloučení má člen právo podat návrh o přezkoumání rozhodnutí Členskou schůzí spolku, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Tento návrh na přezkoumání musí mít písemnou formu;
  e) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného Předsedou spolku, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků;
  f) dnem úmrtí člena spolku;
  g) zánikem Spolku.

Čl. IV
Orgány spolku

 1. Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.
 2. Orgány spolku jsou: Členská schůze a Předseda spolku.
 3. Statutárním orgánem spolku je Předseda spolku.
 4. Funkční období volených orgánů spolku podle těchto stanov je 10 let, nestanoví-li Členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční období Předsedy spolku končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu.

Čl. V
Členská schůze

 1. Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku s řádným členstvím, je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Do její výlučné působnosti náleží: 
  a) rozhodování o změně těchto stanov;
  b) rozhodování o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem;
  c) volba a odvolávání Předsedy spolku
  d) schvalování výsledku hospodaření spolku;
  e) schvalování zpráv o činnosti spolku a orgánů spolku;
  f) rozhodování o prodeji a koupi nemovitostí a o dalších investicích v hodnotě vyšší než 100.000 Kč;
  g) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze vyhradí.
 3. Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji Předseda spolku, a to buď z vlastního podnětu, nebo k podnětu alespoň 1/3 členů spolku. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku s řádným členstvím.
 4. Členská schůze rozhoduje hlasováním, usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů, přičemž k rozhodnutí ve věcech podle čl. V. odst. 2 písm. a) a písm. b) těchto stanov je třeba alespoň dvou třetin hlasů všech členů s právem hlasovat.
 5. Zasedání členské schůze řídí Předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 6. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Zápis musí obsahovat označení toho, kdo zasedání svolal, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, datum a místo konání zasedání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a příp. námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Každý řádný člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání Členské schůze.

Čl. VI
Předseda spolku

 1. Předseda je statutárním a výkonným orgánem spolku, odpovědným Členské schůzi.
 2. Předseda spolku je volen na Členské schůzi z členů spolku s řádným členstvím. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu Předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového Předsedy.
 3. Předseda jedná navenek za spolek jeho jménem. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. V případě, že Předseda spolku jedná jménem spolku v rozporu s rozhodnutími Členské schůze, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 4. K výlučným kompetencím Předsedy spolku patří:a) samostatně rozhodovat o všech věcech spolku v době mezi konáním Členské schůze spolku, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu spolku, s výjimkou věcí čl. V. odst. 2 těchto stanov;

  b) svolávat a připravovat zasedání Členské schůze, vést zasedání Členské schůze, ověřovat jejich usnášeníschopnosti;

  c) přijímat členy spolku, rozhodovat o jejich vyloučení;

  d) rozhodovat o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti;

  e) odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence spolku;

  f)  odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky spolku;

  g) připravovat rozpočet a roční závěrku hospodaření Členské schůzi a závěrky, po schválení Členskou schůzí, publikovat v rámci spolku;

  h) je oprávněn samostatně rozhodovat o finančních transakcích až do výše 99.999 Kč;

  i) návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice vyšších jak 100.000Kč posuzovat a předkládat tyto návrhy Členské schůzi;

  j) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;
  k) přijímat a posuzovat návrhy na změnu stanov od řádných členů spolku, předkládat tyto návrhy Členské schůzi k projednání;

  l) přijímat zaměstnance a ukončovat s nimi pracovněprávní vztah;

  m) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;

  n) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;

  o) schvalovat interní organizační normy spolku, pravidla klubů a Vnitřní řád.

 5. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími Členské schůze.
 6. Předseda může delegovat některé své kompetence na členy Členské schůze, případně na další členy či zaměstnance spolku.
 7. Předsedu spolku zastupuje v jeho dlouhodobé nepřítomnosti člen spolku, zvolený Členskou schůzí ze svého středu.

Čl. VII
Hospodaření spolku

 1. Majetek spolku je určen k plnění jeho účelu a cíle, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli spolku směřují.
 2. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, případnými dary od fyzických a právnických osob, prostředky ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
 7. Předseda spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 8. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.
 9. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech spolku.
 10. Podnikání, pouze jako doplňková vedlejší činnost spolku, je možné v souladu s obecně závaznými předpisy.

Čl. VIII
Zánik spolku

 1. Spolek zaniká z těchto právních důvodů:
  a) rozhodnutím Členské schůze o zrušení spolku nebo sloučením s jiným spolkem podle ust. čl. V. odst. 2 písm. b) těchto stanov;
  b) z jiných důvodů stanovených zákonem.
 2. Po zániku spolku přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako je Máte na víc, z. s.. O majetkovém vypořádání spolku rozhoduje Členská schůze.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými předpisy.
 2. Tyto stanovy byly schváleny na 1. výroční Členské schůzi dne 25.10.2019, jejíž konání je potvrzeno zápisem z této schůze. Stanovy nabývají účinnosti od 26.10.2019.
 3. Stávajícím členům Germanika z. s. automaticky členství pokračuje i nadále pod novým jménem spolku Máte na víc, z. s. Pokud členové nesouhlasí se změnami a těmito stanovami, mohou okamžitě, po písemném projevu své vůle, odstoupit od členství. Již uhrazené členské příspěvky se nevrací.